Liên kết với những trang web đa ngôn ngữ

Tu+` ?a^y se~ lie^n ke^'t vo+'i nhu+~ng trang web o+? ngoa`i trang web cu?a [Qua^.n Nagata TP Kobe]