THOÂNG BAÙO CUÛA QUAÄN CHUO

Ngày cập nhật cuối cùng
20/11/2014

Höôùng daãn veà toøa haønh chaùnh(THC) quaän Chuo

Höôùng daãn veà caùc laàu cuûa THC quaän Chuo

Giôùi thieäu veà coâng vieäc cuûa caùc laàu trong THC quaän Chuo.

Veà quaày Sannomiya Sabisu Kona

Giôùi thieäu veà noäi dung coâng vieäc hay giôø laøm vieäc cuûa quaày Sannomiya Sabisu Kona

Sinh hoaït ôû quaän Chuo

Höôùng daãn veà ñôøi soáng ôû TP Kobe

Ñaêng taûi nhöõng thoâng tin veà ñôøi soáng cho cuoäc soáng ôû TP Kobe

Höôùng daãn veà caùc quaày cuûa THC quaän Chuo

Höôùng daãn veà caùc quaày laøm thuû tuïc ôû THC quaän Chuo

Khi beänh ñoät ngoät vaøo ngaøy nghæ hay ban ñeâm

Giôùi thieäu nôi lieân laïc khi bò thöông hoaëc bò beänh ñoät ngoät vaøo ngaøy nghæ hay ban ñeâm

[Cuoäc hoïp cuûa nhöõng coäng ñoàng ña vaên hoùa]

Töø vieäc caùc coäng ñoàng ngöôøi nöôùc ngoaøi trao ñoåi yù kieán vôùi nhau nhaèm thöïc hieän vieäc quaän Chuo laø quaän maø ai ai cuõng deã soáng. Giôùi thieäu hoaït ñoäng cuûa caùc coäng ñoàng naøy, töø ñaây coù theå baám (rinku) vaøo trang nhaø cuûa caùc toå chöùc.