Quaày Sannomiya Sabisu Kona laø nôi caáp giaáy chöùng nhaän cuûa taát caû caùc quaän thuoäc TP Kobe

Ngày cập nhật cuối cùng
25/03/2009

●  Nhöng khoâng laøm nhöõng thuû tuïc nhö thay ñoãi ñòa chæ, ñaêng kyù con daáu, ñaêng kyù hoä tòch, baûo hieåm söùc khoûe - Höu trí , thuû tuïc ñi hoïc .v.v.v… maø Baïn phaûi veà laøm nhöõng thuû tuïc naøy ôû quaän ñang cö nguï.

Laøm nhöõng coâng vieäc

Copy Phieáu cö daân = Juminhyo
Caáp giaáy Chöùng nhaän cö truù = Juminhyo Kisai Jiko Shomeisho
Caáp giaáy Chöùng nhaän ñaêng kyù con daáu = Inkan Toroku Shomeisho
Caáp giaáy Chöùng nhaän ñaêng kyù ngoïai kieàu = Gaikokujin Toroku Genpyo Kisai Jiko Shomeisho
Caáp giaáy Lieân quan veà hoä tòch = Koseki Toshohon Joseki (nhöõng hoà sô laøm sau naêm 1973) / Fuhyo
Caáp giaáy Chöùng minh noäp thueá = Nozei Shomeisho (trong voøng 3 trôû laïi)
Caáp giaáy Chöùng minh lôïi töùc - thueá = Shotoku Kazei Shomeisho (trong voøng 3 trôû laïi)
Caáp giaáy Chöùng minh giaù trò thueá tö saûn coá ñònh = Kotei Shisan Hyoka Shomeisho (cuûa ngöôøi ñöùng teân)

Ñòa ñieåm

Ñòa ñieåmRa cöûa taây cuûa ga JR Sannomiya ñi veà phía nam, ôû trong buynh ñinh Kotsu Senta Biru 2FChuo-ku Sannomiya-cho 1-10-1 Tel 078-333-1211

Giôø laøm vieäc

ThöùGiaáy chöùng minh ñöôïc caáp ngayGiôø tieáp nhaän(chæ nhaän ñôn)
Töø thöù 2 - thöù 69:00-17:008:00-9:00
17:00-19:00
Thöù 7Chuû nhaät Ngaøy leã9:00-17:00
- Hoà sô veà hoä tòch thì chæ nhaän nhöng khoâng theå caáp ngay
- Khoâng theå caáp nhöõng hoà sô ñöôïc caáp töø maùy vi tính
---

Ngaøy nghæ

Chuû nhaät cuûa tuaàn thöù 1
Töø ngaøy 3/5-5/5
Nhöõng ngaøy ñaàu naêm cuoái naêm (Töø ngaøy 29/12-3/1)
Trong 1 naêm coøn coù 2~3 ngaøy nghæ khaùc, xin hoûi ôû quaày Sannomiya Sabisu Kona