THOÂNG BAÙO CUÛA QUAÄN CHUO

Ngày cập nhật cuối cùng
11/01/2019

Höôùng daãn veà toøa haønh chaùnh(THC) quaän Chuo

Giôùi thieäu veà coâng vieäc cuûa caùc laàu trong THC quaän Chuo.

Giôùi thieäu veà noäi dung coâng vieäc hay giôø laøm vieäc cuûa quaày Sannomiya Sabisu Kona.