Về loài kiến lửa cực độc có nguồn gốc ngoại lai

Cột thông tin

Truyền thông (Tiếng Anh)

Hướng dẫn về truyền thông do Kobe truyền đạt

Triển khai chính của thành phố (Tiếng Anh)

Hướng dẫn về triển khai chính của thành phố