Truyền thông (Tiếng Anh)

Hướng dẫn về truyền thông do Kobe truyền đạt

Triển khai chính của thành phố (Tiếng Anh)

Hướng dẫn về triển khai chính của thành phố